Om föreningen

 

Leksand-Floda vägars samfällighetsförening

 

 

OM FÖRENINGEN

 

Historik

 

Föreningen bildades år 1958 under namnet Leksand-Floda vägsamfällighet. Det första vägnätet, som knöt samman Hedby, Skeberg och Mossel, stod klart 1962 (läs mer...).

 

Den ursprungliga föreningen ombildades 2004 med utgångspunkt från lagen om förvaltning av samfälligheter. I den lantmäteriförrättning som då genomfördes fick samtliga ingående fastigheter andelstal i de olika delvägarna enligt den s.k. tonkilometer-metoden, som är ett sätt att uppskatta den trafikmängd som genereras av olika typer av väganvändning.

 

Nuvarande vägnät

 

Vägnätet har genom åren utökats väsentligt och omfattar i dag sammanlagt 109 km väg, fördelat på huvudvägar (44,5 km) och stickvägar (65 km). Se översiktskarta.

Finansiering

 

För underhållet av flertalet huvudvägar samt Sångenvägen och vägen Backen-Gyllingen får föreningen ett årligt driftsbidrag från Trafikverket. Trafikverket ger även visst bidrag till åtgärder för upprustning av bidragsvägarna, t.ex. byte av större vägtrummor. Resterande kostnader täcks i huvudsak med medel som uttaxeras från föreningens medlemmar enligt beslut på ordinarie årsstämma och med fördelning enligt de andelstal som åsatts medlems-fastigheterna.

 

Styrelse

 

Ordinarie ledamöter: Björn Floresjö (ordf.), Ingela Lissgård (sekr.), Bengt-Åke Permats (kassör), Peter Gradén och Kristina Sjöberg.

 

Suppleanter: Sten Floresjö, Berit Frisk-Gråbo, Torbjörn Johansson, Pär Eriksson och Mats-Erik Nygårds.

 

Klicka här för telefonnr/e-post till styrelseledamöter samt kontaktuppgifter för övriga funktionärer.