Start

VÄLKOMMEN

Välkommen till Leksand-Floda vägars samfällighetsförening! Föreningen administrerar ett nät av skogsbilvägar som sträcker sig från Skeberg och Djura i Leksands kommun till Dala-Floda i Gagnefs kommun - totalt ca 110 km väg. På sidan Om föreningen kan du bl a läsa om föreningens historia och se vilka som sitter i styrelsen. Där hittar du även en karta över vägnätet.

 

På sidan Dokument kan du ta del av tidigare protokoll etc. Om du har frågor eller synpunkter du vill framföra till styrelsen, vägfogden eller någon av kontaktpersonerna för de olika stickvägarna, hittar du namn och kontaktuppgifter här.

Aktuellt

Ordinarie föreningsstämma 2021

Klicka på de dokument du vill ta del av:

  Dagordning

  Årsredovisning

  Protokoll 

Röjning av vägkanter

Trafikverket har vid tillsyn av de bidrags­berättigade vägarna påtalat behovet av röjning av vegetationen i vägkanterna. Enligt anläggnings­beslutet har föreningen rätt att hugga bort träd, buskar och sly inom tre meter från vägområdets kant på huvudvägarna och två meter på stickvägarna.

Arbetet med röjning av huvudvägarna har påbörjats under 2020. Markägarna uppmanas att själva ta bort träd, buskar och sly längs återstående huvudvägar och berörda stickvägar senast under september 2021. Föreningen kommer därefter att ombesörja borthugg­ning av kvarvarande träd och buskar. Efter torkning kommer materialet att huggas till flis och försäljas som en del i finansieringen av projektet, under förutsättning att fastighetsägaren lämnat sitt medgivande.

Se följande dokument för närmare anvisning:

- Arbetsordning för röjningsarbetet (inkl. blankett för ”medgivande”)

- Vägområdesgräns

Du är besökare nr

Senast uppdaterad 2021-06-17